ΕΣΠΑ 2014-2020: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Α Μ Ε Σ Α

ΕΣΠΑ 2014-2020: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ    Α Μ Ε Σ Α

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς Τράπεζες, Εφορία και Ταμεία1. Μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς πιστωτές.
2.  Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αναδιάρθρωση χρεών τους μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον :
o    το συνολικό προς ρύθμιση χρέος υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ,
o    κατά την 31/12/2016 είχαν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν ρυθμίσει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα μετά την 1/7/ 2016 ή είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες ή / και φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν ή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κ.λπ.),
o    έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον διατηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ή θετική καθαρή θέση (equity), εφόσον διατηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, και
o    συμφωνούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 50% των συνολικών οφειλών, εξαιρουμένων των οφειλών προς συνδεδεμένα με τον οφειλέτη πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
3.    Δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016 ή απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων ή απαιτήσεις από συγγενικά πρόσωπα ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4.    Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο Νόμο αν:
o    το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή (π.χ. Τράπεζα, ή Δημόσιο, ή Ταμεία), ή αν
o    έχει υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ή αν
o    ο/η/οι εκπρόσωποι της (πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές κ.λπ.) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.
5.    Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο νέο Νόμο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο δημιουργείται για αυτό το σκοπό από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΠΙΧ), με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας, μέχρι την 31/12/2018. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη οικονομικά στοιχεία 3 ετών, κατάλογο πιστωτών, πρόταση ρύθμισης των οφειλών, business plan τουλάχιστον 3-ετίας, , κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με εκτίμηση αξίας, περιγραφή υφιστάμενων βαρών, στοιχεία συν-οφειλετών, στοιχεία συνδεδεμένων προσώπων, κλπ.
6.    Εφόσον υπάρχουν «συνοφειλέτες» (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι, εγγυητές, κ.λπ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά και αυτοί αίτηση από κοινού με την επιχείρηση.
7.    Την υπαγωγή μιας επιχείρησης στην διαδικασία για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μπορούν να ζητήσουν και οι χρηματοδοτικοί φορείς, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Ελληνικό Δημόσιο.
8.    Οι όποιες συμφωνίες για ρυθμίσεις θα γίνουν εξωδικαστικά μέσω Συντονιστή ο οποίος θα ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ. Η επικοινωνία μεταξύ όλων των μερών και η ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων θα γίνεται ηλεκτρονικά.
9.    Η ρύθμιση των χρεών θα βασίζεται σε πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του με βάση τα οικονομικά του στοιχεία και business plan το οποίο θα τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα και τις αναμενόμενες χρηματοροές.
10.  Για τις μεγάλες επιχειρήσεις (>2,5 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών από την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης), το business plan και η πρόταση ρύθμισης και εξυπηρέτησης οφειλών συντάσσεται υποχρεωτικά από εμπειρογνώμονα σύμβουλο (π.χ. στήριξις – Π. ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ & συνεργάτες), ενώ για τις μικρές μπορεί να ζητηθεί από τους πιστωτές το ίδιο αν δεν κρίνουν επαρκώς τεκμηριωμένη την πρόταση ρύθμισης που θα υποβάλει ο οφειλέτης.
11.  Στη συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνεται και η διαγραφή μέρους μιας οφειλής, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη στα πλαίσια υλοποίησης βιώσιμης λύσης που θα διασώζει την επιχείρηση και θα διασφαλίζει τους πιστωτές. Διαγραφή μπορεί να γίνει τόσο σε οφειλές προς τράπεζες όσο και σε οφειλές προς το Δημόσιο, υπό προϋποθέσεις. Εξαιρούνται οφειλές για ΦΠΑ.
12.  Επί της πρότασης του οφειλέτη, υποβάλουν εντός 1 μηνός αντιπροτάσεις οι πιστωτές. Σε περίπτωση που η υπόθεση ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα σύμβουλο, η όλη διαδικασία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του σχεδίου.
13.  Εφόσον ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται σε ψηφοφορία από τους πιστωτές μέχρι να ψηφιστεί η τελική, με ποσοστό απλής πλειοψηφίας.
14.  Η απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών μπορεί στη συνέχεια να υποβληθεί προς επικύρωση στο οικείο πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκούσιας διαδικασίας (δικάσιμος εντός 2 μηνών και έκδοση απόφαση εντός 3 μηνών).
15.  Κατά περίπτωση, είτε από την υπογραφή της συμφωνίας είτε από την επικύρωση της από Πρωτοδικείο, αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που έχουν υπάρξει πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία.
16.  Τέλος η απόφαση επικύρωσης της τελικής συμφωνίας από το δικαστήριο θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών.

Συμπερασματικά:

Τα βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών είναι τα εξής:
1.    Επιλογή αξιόπιστου εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων), από τον οφειλέτη για την υποστήριξή του στην όλη διαδικασία.
2.    Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
3.    Δημιουργία Business Plan 3-ετίας με αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών.
4.    Δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης ή/και ρύθμισης οφειλών.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
6.    Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα υπό 3,4 και 5 παραπάνω
7.    Έλεγχος βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ.
8.    Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή / Διαμεσολαβητή.
9.    Ενημέρωση των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη.
10.  Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (>50% του συνόλου των οφειλών).
11.  Αποστολή της πρότασης του οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων.
12.  Πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων) στις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος <2,5 εκ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη επιλέξει οι ίδιες κάποιον, γεγονός που ισχυρά συνίσταται, καθώς μπορεί να ορίσει κάποιον η Τράπεζα! Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
13.  Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής.
14.  Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.
15.  Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι επιθυμητό.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, όμως, ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΞΙ (6):

Υπηρεσίες του Γραφείου μας 
(Υπεύθυνος ΠΑΝ.Ν. Ξεροβάσιλας)

1.    Έλεγχος επιλεξιμότητας και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης .
2.    Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας> της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
3.    Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
4.    Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή/Διαμεσολαβητή.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
6.    Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
7.    Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή/ Διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.
8.    Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της οφειλής.
9.    Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με την αναδιάρθρωση χρέους.

Την Παρασκευή 7/4 η καταβολή του Δώρου Πάσχα 2017 από τον Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, 
e-mail: press@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι:

• Από την Παρασκευή 07.04.2017 θα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα στους τακτικά επιδοτούμενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

• Από την Παρασκευή 07.04.2017 θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά θα καταβάλλονταν από 07.04.2017 μέχρι και 23.04.2017.
Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουμένων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και των μακροχρονίως ανέργων στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει.

ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ εταιρειών που μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες

Γ. Πιτσιλής: «Ετοιμάζονται οι οδηγίες για τον έλεγχο των εταιρειών που μετέφεραν πλασματικά την έδρα τους σε γειτονικές χώρες»

Στον ραδιοφωνικό σταθμό realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μίλησε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γιώργος Πιτσιλής. 

Ο διοικητής έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στα πρόστιμα και τις ποινές για την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν, σύμφωνα και με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σχετικά με τον έλεγχο των εταιριών που μετέφεραν πλασματικά την έδρα τους σε γειτονικές χώρες, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η Α.Α.Δ.Ε. έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένα στοιχεία και σοβαρές ενδείξεις παραβατικότητας για αυτές τις περιπτώσεις.


Δείτε περισσότερα

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών

Η απόφαση 32790/392/Φ.15/17.3.17 καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 4442/2016 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81.Δείτε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Bουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Κατατέθηκε σήμερα από το Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», προκειμένου να ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία για την ψήφισή του.


Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα «μπλοκάκια» - Οδηγίες χρήσης

Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια). Δείτε το συνημμένο αρχείο με τις οδηγίες χρήσης.Δείτε περισσότερα >>>

31 εκατ. ευρώ για ΚΕΑ - 27 εκατ. ευρώ για ΕΚΑΣ

Ποσό 31 εκατ. ευρώ εκταμιεύει σήμερα μέσω των τραπεζών το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ενώ μόλις 27 εκατ ευρώ θα δοθούν ως ΕΚΑΣ, μετά τις περικοπές, σε χαμηλοσυνταξιούχους. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, σήμερα θα καταβληθεί το ΚΕΑ σε 142.087 δικαιούχους (συνολικά 328.220 άτομα) οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν έγκριση εντός του Φεβρουαρίου.


ΑΑΔΕ: Πως θα εισπράξουμε το διάστημα 2017-2020

To Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 2017-2020


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 με την οποία η ΑΑΔΕ παρουσιάζει το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2017-2020Δείτε περισσότερα

ΔΕΝ ΕΚΟΨΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ; 48 ώρες - 10 ημέρες "λουκέτο" ή ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000 - 5.000 ευρώ

Τροπολογία - Τι αλλάζει στις διατάξεις για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών. Πρόστιμα αντί λουκέτων σε ορισμένες περιπτώσειςΔείτε περισσότερα

Τροπολογία με αλλαγές στις ποινές για μη έκδοση αποδείξεων