Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020: Λεπτομέρειες εφαρμογής Υπομέτρου 4.2. (αγροτική μεταποίηση)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) η απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.2.
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικώνπροϊόντων»Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόνεντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικόπροϊόν).


Το υπομέτρο αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων:
α) Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.
β) Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
γ) Τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
δ) Τη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
ε) Την παραγωγή και τη διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές και η τοπική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο.
Το υπομέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τον κρατικό προϋπολογισμό, η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Κανονισμού 1305/2013.

Δράσεις, ενισχυόμενοι κλάδοι και δικαιούχοι
Το υπομέτρο 4.2 αποτελείται από τις κατωτέρω δράσεις:
α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)», με δικαιούχους τις πολύ μικρές, μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθ. 2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), καθώς και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)».
γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες». Όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στον ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι δύνανται να μεταποιούν εκτός από την πρώτη ύλη που προέρχεται από τη δική τους εκμετάλλευση, και πρώτη ύλη που προέρχεται από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Οι κλάδοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 είναι:
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές. στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι κλάδοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.3, όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) είναι:
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – σαλιγκάρια.
ε) Ζωοτροφές.
στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). η) Άνθη.
θ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ι) Οίνος – Αμπελουργία.
ια) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ιδ) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιε) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
ιστ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης.

Στους ανωτέρω κλάδους ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ανά τομέα και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι που αιτούνται στήριξη για τη μεταποίηση προϊόντος του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) σε προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν), στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και η αίτηση στήριξης που υποβάλλει αφορά στη δεύτερη μεταποίηση, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει στην ίδια αίτηση και δαπάνες που αφορούν στην πρώτη μεταποίηση εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
β) Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη της δεύτερης μεταποίησης, για την οποία υποβάλει αίτηση στήριξης, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει στην ίδια αίτηση και αίτημα στήριξης της πρώτης, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

Δείτε περισσότερα

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα pos

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017 η κοινή υπουργική απόφαση για την Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α' 240).

Διαβάστε αναλυτικά

Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες

I. Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων


(*) [Αυτός ο τρόπος εξόφλησης δεν ισχύει για τις δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη].
(**) Οι διατάξεις του άρθ. 5 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και καταργήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή, από 17.10.2015. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια διάταξη που να ορίζει πρόστιμο για τις περιπτώσεις αυτές μετά την κατάργηση του εν λόγω άρθρου.


ΙI. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από επαγγελματίες/επιχειρήσεις προς ιδιώτες


ΙII. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης από επαγγελματίες/επιχειρήσεις
(*)  [ σ.σ. βάσει της ΠΟΛ.1061/2017 έγινε δεκτό ότι, εξαιρετικά για τις αμοιβές που αφορούν στον μήνα Ιανουάριο 2017 και λόγω της πρώτης εφαρμογής των νέων διατάξεων, τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου 4446/2016 θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους ].

IV. Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (π.χ. αγοραπωλησία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, κ.α.) δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος περιορισμός ως προς τον τρόπο εξόφλησής τους. Ουσιαστικά, αυτές οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με μετρητά, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής. 

V. Δαπάνες που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες) για το «κτίσιμο» του αφορολόγητου (από 1.1.2017)
Δείτε και το σχετικό Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο».

VΙ. Πραγματοποιούμενες ιατρικές δαπάνες από φυσικά πρόσωπα


VΙI. Τρόποι εξόφλησης

i. Τραπεζικά μέσα πληρωμής
Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής ενδεικτικά νοείται: 
α. Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα)
β. Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή
γ. Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων
δ. Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης
ε. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής
στ. Η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων
ζ. Η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.  

ii. Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής νοείται, κάθε μέσο πληρωμής κατά την έννοια της περ. ιδ' του άρθ. 62 του ν.4446/2016, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου και μπορεί να γίνει ενδεικτικά:
α. Με κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card))
β. Μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών όπως π.χ.:
β1. Με μεταφορά πίστωσης
β2. Με εντολές άμεσης χρέωσης
β3. Με πάγιες εντολές
β4. Με τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές
β5. Μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)
β6. Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet)
β7. Με πληρωμή σε γκισέ
β8. Με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay»

iii. Πληρωμές μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής
Η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. δ' του άρθ. 62 του ν.4446/2016 και είναι ευρύτερη από αυτή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3862/2010. Στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες). Πληρωμές μέσω παρόχου μπορούν να γίνουν ενδεικτικά:
α. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα)
β. Με χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής
γ. Με κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων
δ. Με χρήση τραπεζικής επιταγής
ε. Με έκδοση επιταγής σε διαταγή του δικαιούχου

--- --- --- --- --- ---
Πηγή: Taxheaven

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ για συνταξιούχους άλλων ταμείων που αποκτούν αγροτικό εισόδημα από 1.1.2017

> ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΛΗΝ ΟΓΑ) ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ (ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ)  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2017 = ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου στη Βουλή απάντησε ο Υφυπουργός κος Α. Πετρόπουλος (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), σχετικά με την περικοπή ή όχι της σύνταξης έως την 1.1.2025 και σε συνταξιούχους άλλων φορέων (πλην του Ο.Γ.Α.) που έχουν αγροτικό εισόδημα.

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι: 
α) η απαλλαγή που προβλέπεται στην εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/ 18282/ 566/ 2017  θα ισχύει και για τους συνταξιούχους άλλων ταμείων που είχαν αγροτική δραστηριότητα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και εξακολουθούν να την έχουν και στο έτος 2017 και 
β) η απαλλαγή που προβλέπεται στην εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/ 18282/ 566/ 2017 δεν θα ισχύει για τους συνταξιούχους που προέρχονται από άλλο φορέα (πλην του ΟΓΑ) και παράλληλα αποκτήσουν αγροτικό εισόδημα μετά την 1.1.2017.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Τέλος οι χάρτινες αποδείξεις για τα εισοδήματα του 2017

Με απόφαση Πιτσιλή - Πώς θα χτίζεται το αφορολόγητο με τραπεζικά statements και e-banking στα εκκαθαριστικά του 2018 (εισόδημα 2017) - Τι ισχύει για την κοινή δήλωση δύο συζύγων 

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμη η εφαρμογή για τα έντυπα Α21 (Αιτήσεις χορήγησης οικογενειακού επιδόματος)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση - Δήλωση  (έντυπο Α21) για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.


Δείτε περισσότερα

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 9 ΣΤΙΣ 10 ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 2016;

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑΤΙ 9 ΣΤΙΣ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ - ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΉΡΥΣΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 2016) ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ...

Προηγουμένως να σημειώσουμε ότι μιλάει (η αναφορά Μίχαλου - βλέπετε παρακάτω ολόκληρη τη είδηση) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που είναι από τα ελάχιστα πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που προκηρύχθηκαν, με καθυστέρηση τριών ετών (η προγραμματική περίοδος 2014-2020, όπως λέει και η ίδια η έκφραση έχει έναρξη το 2014 και λήξη το 2020 και με την παράταση το 2022).

ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΕΙΠΑΜΕ ΝΩΡΙΣ, ΑΛΛΑ...

Θέλει να πει ο κ. Μίχαλος, αυτό που και εμείς (δείτε σχετικά στο site αυτό) έχουμε τονίσει πριν από πολύ καιρό [ Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016 - ΕΣΠΑ 2016: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2016]. Ότι, δηλαδή, σε αυτή την συγκεκριμένη προκήρυξη (στις αρχές του 2016, χωρίς να υπάρξει και κάποια νέα, από τότε, ενώ έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό τώρα η... απειλή του ... υπουργείου ότι θα κάνει πάλι προκήρυξη μέσα στις επόμενες ημέρες > τέλος Μαρτίου - Αρχές Απριλίου 2017) ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, μετά μάλιστα από μια μακρά περίοδο που δεν προκηρύχθηκαν καθόλου προγράμματα) ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ).
Όπως έχουμε σημειώσει και προ καιρού - και επισημαίνει και ο κ. Μίχαλος - 9 στις 10 επιχειρήσεις απορρίπτονται γιατί ακριβώς η αρχή προκήρυξης των προγραμμάτων ΔΙΕΘΕΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΟΤΙ  ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ!
Δείτε (ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ) προσεκτικά και κάντε την απλή πράξη (αναλογία προτάσεων - προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων που κατέθεσαν οι ΜΜΕ και των πιστώσεων για επιδότηση που διέθεσε η αρχή προκήρυξης) ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!


Η συγκεκριμένη δυσαναλογία ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΠΟΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!) , αλλά αποτελεί "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" της προκήρυξης αυτής - της συγκεκριμένης του 2016! 
Η δικαιολογία του υπουργείου - γιατί εμείς το ψάξαμε το θέμα και το ΘΕΣΑΜΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΡΜΟΔΙΩΣ, κατά τον χρόνο κιόλας της προκήρυξης!- είναι ότι <<κάνουμε αυτές τις προκηρύξεις γιατί θα μάθουμε από το πρώτο αυτό στάδιο και από τις επιχειρήσεις και από τους μελετητές και από τους αξιολογητές και θα διορθώσουμε προς το καλύτερο τα προγράμματα κατά το δεύτερο στάδιο που θα προκηρυχθεί μέχρι το τέλος 2017>> (ακόμα βέβαια δεν έχουν τελειώσει οι αξιολογήσεις - δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή των αποτελεσμάτων / επιτυχόντων- παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ! Το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά, καθώς είμαστε και ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και γνωρίζουμε πολύ καλά από μέσα την όλη κατάσταση).
Στον παραπάνω ισχυρισμό των αρμοδίων εμείς είχαμε σημειώσει ως αντίλογο ότι <<δεν είναι δυνατόν να βάζετε σε τέτοια ταλαιπωρία χιλιάδες υποψηφίους και επιπλέον να τους αναγκάζεται να πληρώσουν -έστω και ένα μικρό- ποσό αμοιβής κατάρτισης των φακέλων υποψηφιότητας ... για να μάθετε! Είναι κάτι που πλήττει και την δική σας αξιοπιστία, αλλά, έπειτα, και εκείνη ημών των μελετητών που γνωρίζουμε εξ αρχής ότι θα υπάρξει ... σφαγή! Γιατί όλα αυτά; Γιατί κόβετε σε μικρότερα κομμάτια ένα αρχικό ικανό προϋπολογισμό, που ολόκληρος μπορεί να ... αποζημιώσει όσους καταθέσουν καλές προτάσεις, ενώ διαιρεμένος σε κομμάτια - φάσεις ΑΠΛΑ δημιουργεί έξοδο χρόνου και ευρώ για τους περισσότερους; Με αυτό τον τρόπο και ταλαιπωρείτε ο κόσμος και αργεί η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ!>>.

ΠΩΣ ΠΡΑΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ...

Όσοι είχαν αποταθεί στο γραφείο μας εκείνη την περίοδο ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ότι εμείς ΠΡΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΣΑΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΙΝΑΜΕ ΣΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΠΑΜΕ "ΠΑΙΖΕΤΕ ΛΟΤΤΟ! ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ!". Μάλιστα, σε όσους βλέπαμε ότι θέλουν να καταθέσουν ενώ δεν είχαν σχεδόν πιθανότητες, εάν δεν καταφέρναμε να τους κάνουμε να... κάνουν πίσω, τότε η αμοιβή μας δεν ξεπερνούσε σε καμία περίπτωση τα 100 ευρώ. Αυτό δεν το λέμε - γράφουμε για να αποκομίσουμε "δάφνες" ή άλλα... οφέλη, αλλά γιατί ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ, αλλά ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ - ΠΡΩΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ (ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ! Δηλαδή, από "επαγγελματική υστεροβουλία": ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ, ΠΑΡΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ, που θα βλάψουν και την φήμη μας! Ας το ... χρεωθούν όσοι επιλέξουν "όλα να τα υπόσχονται για ένα πρόσκαιρο μικρό όφελος"! Απόδειξη, και το αποτέλεσμα: ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ! Και άλλη απόδειξη; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ, που ήρθε στο γραφείο μας, ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ! ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ... ΩΜΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ: "Παίζετε ΛΟΤΤΟ"!

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, κατά την γνώμη μας, πάντα;
1. ΝΑ ... ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020! 
25 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ 2022, ΑΚΟΜΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ (ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΣ), ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΝΑΙ "ΚΛΕΙΣΤΕΣ", Η ΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ... ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ... ΚΟΙΤΑΕΙ ΑΜΕΡΙΜΝΗ!
2. Ουσιαστικά ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΌΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΑΖΕΥΕΤΑΙ... Δηλαδή, κατά την γνώμη μας πάντα, "εθισμός στα παυσίπινα", "εκπαίδευση στην... ελεημοσύνη και την... κακομοιριά", "προτροπή" πως δεν είναι καιρός για επιχειρήσεις αλλά για επιδόματα επιβίωσης... Βεβαίως και τα επιδόματα έχουν χρησιμότητα! ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ! Αλλά άλλο επιδόματα σε ασθενείς ομάδες και άλλο... ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΩΣ ΜΟΝΗ... ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! 
3. Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (ισχύει για όλη την Ευρώπη, αλλά -με άλλο αλλά παρόμοιο τρόπο- και για όλο τον κόσμο -και οι Κινέζοι με επιδοτήσεις του κράτους τους κατακυριεύουν και την ελληνική αγορά) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ... ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ (όσων αξίζουν οι επενδυτικές προτάσεις, μόνο αυτοί να έχουν ευκαιρίες)! Και όχι μια διαδικασία ... λαϊκίστικη και αντιαναπτυξιακή και για ... κατανάλωση!
4. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: Όσοι καταθέτουν ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ να έχουν αξιώσεις έγκρισης και πιθανότητες σημαντικές!

--- --- ---

Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ:

ΖΗΤΑTAI ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ
Εννέα στις 10 επιχειρήσεις απορρίπτονται από προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω έλλειψης πόρων
Εννέα στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις απορρίπτονται από προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω έλλειψης κονδυλίων ενώ για τον ίδιο λόγο μόλις μία στις 15 επενδυτικές προτάσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάμθμας Εκπαίδευσης, έχει εγκριθεί.
Αναλύοντας τα στοιχεία των αποτελεσμάτων των προγραμάτων του ΕΠΑΝΕκ για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την αυταοπασχόληση των πτυχιούχων το ΕΒΕΑ επισημαίνει ότι η πλειονότητα των επενδυτικών σχεδίων που αιτήθηκαν την ένταξή τους έχει σχεδών απορριφθεί.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης και Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, με επιστολή του στους συναρμόδιους υπουργούς ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, σε αρκετά προγράμματα για την ενίσχυση των ΜμΕ από το ΕΣΠΑ έχουν απορριφθεί σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει απογοήτευση στις τάξεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ενώ αν χαθεί η ελπίδα υπαγωγής σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομία θα υποστεί άλλο ένα βαρύτατο πλήγμα. Από τα στοιχεία που παρατίθενται στην επιστολή, προκύπτουν τα εξής:
·         Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εντάχθηκε μόλις 1 στις 15 προτάσεις, καθώς με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης επήλθε η απόρριψη 13.481 επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και η έγκριση μόλις 2.444 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ.
·         Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» το 90% των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Αττική απορρίφθηκαν, ήτοι 1727 σε σύνολο 1958. Πανελλαδικά απορρίφθηκε το 73% των προτάσεων που υποβλήθηκε δηλαδή 4102 προτάσεις επί συνόλου 5628 που υποβλήθηκαν.
·         Επί της παρούσης είναι σε διαδικασία αξιολόγησης το πρόγραμμα «Αναβάθμιση ΜΜΕ». Στο εν λόγω πρόγραμμα υπέβαλαν αίτηση 9.577 επιχειρήσεις. Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις προτάσεις που υπεβλήθησαν αναμένεται να ικανοποιηθούν μόλις 2060. Κατά συνέπεια 7.517 νέες επιχειρήσεις θα απορριφθούν.
«Θεωρούμε πως, παράλληλα με την προκήρυξη του νέου κύκλου υποβολής προτάσεων στα ανωτέρω προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν πρόταση στον Ά κύκλο και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προγραμμάτων θα μπορέσουν να ενταχθούν και να λάβουν την αναλογούσα επιχορήγηση» τονίζεται στην επιστολή και καταλήγει:
«Θα πρέπει να διασφαλίσει το Υπουργείο πως όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στα προγράμματα τα οποία ήδη είναι σε εξέλιξη θα μπορέσουν να ενταχθούν, και δε θα απορριφθούν λόγω έλλειψης πόρων. Σε διαφορετική περίπτωση θα κυριαρχήσει η απογοήτευση στις τάξεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και θα χαθεί η ελπίδα υπαγωγής σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ καθώς η πλειονότητα των αιτήσεων θα έχει οδηγηθεί σε απόρριψη λόγω έλλειψης κονδυλίων».

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς Τράπεζες, Εφορία και Ταμεία1. Μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς πιστωτές.
2.  Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αναδιάρθρωση χρεών τους μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον :
o    το συνολικό προς ρύθμιση χρέος υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ,
o    κατά την 31/12/2016 είχαν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν ρυθμίσει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα μετά την 1/7/ 2016 ή είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες ή / και φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν ή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κ.λπ.),
o    έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον διατηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ή θετική καθαρή θέση (equity), εφόσον διατηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, και
o    συμφωνούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 50% των συνολικών οφειλών, εξαιρουμένων των οφειλών προς συνδεδεμένα με τον οφειλέτη πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
3.    Δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016 ή απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων ή απαιτήσεις από συγγενικά πρόσωπα ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4.    Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο Νόμο αν:
o    το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή (π.χ. Τράπεζα, ή Δημόσιο, ή Ταμεία), ή αν
o    έχει υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ή αν
o    ο/η/οι εκπρόσωποι της (πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές κ.λπ.) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.
5.    Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο νέο Νόμο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο δημιουργείται για αυτό το σκοπό από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΠΙΧ), με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας, μέχρι την 31/12/2018. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη οικονομικά στοιχεία 3 ετών, κατάλογο πιστωτών, πρόταση ρύθμισης των οφειλών, business plan τουλάχιστον 3-ετίας, , κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με εκτίμηση αξίας, περιγραφή υφιστάμενων βαρών, στοιχεία συν-οφειλετών, στοιχεία συνδεδεμένων προσώπων, κλπ.
6.    Εφόσον υπάρχουν «συνοφειλέτες» (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι, εγγυητές, κ.λπ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά και αυτοί αίτηση από κοινού με την επιχείρηση.
7.    Την υπαγωγή μιας επιχείρησης στην διαδικασία για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μπορούν να ζητήσουν και οι χρηματοδοτικοί φορείς, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Ελληνικό Δημόσιο.
8.    Οι όποιες συμφωνίες για ρυθμίσεις θα γίνουν εξωδικαστικά μέσω Συντονιστή ο οποίος θα ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ. Η επικοινωνία μεταξύ όλων των μερών και η ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων θα γίνεται ηλεκτρονικά.
9.    Η ρύθμιση των χρεών θα βασίζεται σε πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του με βάση τα οικονομικά του στοιχεία και business plan το οποίο θα τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα και τις αναμενόμενες χρηματοροές.
10.  Για τις μεγάλες επιχειρήσεις (>2,5 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών από την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης), το business plan και η πρόταση ρύθμισης και εξυπηρέτησης οφειλών συντάσσεται υποχρεωτικά από εμπειρογνώμονα σύμβουλο (π.χ. στήριξις – Π. ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ & συνεργάτες), ενώ για τις μικρές μπορεί να ζητηθεί από τους πιστωτές το ίδιο αν δεν κρίνουν επαρκώς τεκμηριωμένη την πρόταση ρύθμισης που θα υποβάλει ο οφειλέτης.
11.  Στη συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνεται και η διαγραφή μέρους μιας οφειλής, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη στα πλαίσια υλοποίησης βιώσιμης λύσης που θα διασώζει την επιχείρηση και θα διασφαλίζει τους πιστωτές. Διαγραφή μπορεί να γίνει τόσο σε οφειλές προς τράπεζες όσο και σε οφειλές προς το Δημόσιο, υπό προϋποθέσεις. Εξαιρούνται οφειλές για ΦΠΑ.
12.  Επί της πρότασης του οφειλέτη, υποβάλουν εντός 1 μηνός αντιπροτάσεις οι πιστωτές. Σε περίπτωση που η υπόθεση ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα σύμβουλο, η όλη διαδικασία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του σχεδίου.
13.  Εφόσον ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται σε ψηφοφορία από τους πιστωτές μέχρι να ψηφιστεί η τελική, με ποσοστό απλής πλειοψηφίας.
14.  Η απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών μπορεί στη συνέχεια να υποβληθεί προς επικύρωση στο οικείο πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκούσιας διαδικασίας (δικάσιμος εντός 2 μηνών και έκδοση απόφαση εντός 3 μηνών).
15.  Κατά περίπτωση, είτε από την υπογραφή της συμφωνίας είτε από την επικύρωση της από Πρωτοδικείο, αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που έχουν υπάρξει πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία.
16.  Τέλος η απόφαση επικύρωσης της τελικής συμφωνίας από το δικαστήριο θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών.

Συμπερασματικά:

Τα βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών είναι τα εξής:
1.    Επιλογή αξιόπιστου εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων), από τον οφειλέτη για την υποστήριξή του στην όλη διαδικασία.
2.    Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
3.    Δημιουργία Business Plan 3-ετίας με αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών.
4.    Δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης ή/και ρύθμισης οφειλών.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
6.    Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα υπό 3,4 και 5 παραπάνω
7.    Έλεγχος βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ.
8.    Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή / Διαμεσολαβητή.
9.    Ενημέρωση των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη.
10.  Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (>50% του συνόλου των οφειλών).
11.  Αποστολή της πρότασης του οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων.
12.  Πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων) στις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος <2,5 εκ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη επιλέξει οι ίδιες κάποιον, γεγονός που ισχυρά συνίσταται, καθώς μπορεί να ορίσει κάποιον η Τράπεζα! Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
13.  Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής.
14.  Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.
15.  Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι επιθυμητό.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, όμως, ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΞΙ (6):

Υπηρεσίες του Γραφείου μας 
(Υπεύθυνος ΠΑΝ.Ν. Ξεροβάσιλας)

1.    Έλεγχος επιλεξιμότητας και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης .
2.    Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας> της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
3.    Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
4.    Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή/Διαμεσολαβητή.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
6.    Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
7.    Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή/ Διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.
8.    Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της οφειλής.
9.    Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με την αναδιάρθρωση χρέους.