Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» - Πως επωφελούνται ιδιώτες, αγρότες, επιχειρήσεις και δήμοι


Τι είναι οι «ενεργειακές κοινότητες» ή και «ενεργειακοί συνεταιρισμοί»;  
Ένας νέος θεσμός (ο επωνομαζόμενος και «ενεργειακή δημοκρατία»), 
που επιτρέπει, σε αστικούς συνεταιρισμούς (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα), 
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ιδιώτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
έτσι ώστε, εκτός από καταναλωτές, να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία, είτε θα πωλούν στο δίκτυο, 
είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων καθορίζεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας «έτοιμο για συζήτηση στη Βουλή».  

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering:
Με την αυτοπαραγωγή ενέργειας από  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), παράγεις το δικό σου ρεύμα. Το καταναλώνεις στο σπίτι ή την επιχείρησή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας και εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνεις στη ΔΕΗ για να το πάρεις πίσω το βράδυ ή κάποια άλλη μέρα με μειωμένη ηλιοφάνεια μέσα στο ίδιο έτος. Η ΔΕΗ συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν οι Α.Π.Ε. με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης τους σε ετήσια βάση.
Αποτέλεσμα, με μια κατάλληλη επιλογή συστήματος παραγωγής, η δραματική μείωση ή και μηδενισμός του λογαριασμού ρεύματος,  που πληρώνεται. Δεν έχουν καμία σημασία μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering):
Η ενέργεια που παράγεται μπορεί να συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνεται σε διαφορετικό μετρητή.
Επομένως, για παράδειγμα, το ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σε μία αγροτική έκταση να συμψηφίζεται με την κατανάλωση του ίδιου γεωργού στο θερμοκήπιό του. Αντίθετα, στην περίπτωση του «απλού» ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η παραγωγή και η κατανάλωση πρέπει να γίνονται στο ίδιο «ρολόι».

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) θα λειτουργούν ως αστικοί συνεταιρισμοί, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
1.  Φυσικά πρόσωπα
2.  Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
3.  Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
4. Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού της ίδιας περιφέρειας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας:
·         Τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες Δήμου της περιφέρειας αυτής.
·         Τα νομικά πρόσωπα – μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Οι Ε.Κοιν. θα έχουν κατά κανόνα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ελάχιστο αριθμό μελών:
·         5, στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,
·         3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. ή 2 στην περίπτωση Ο.Τ.Α. νησιωτικών περιοχών,
·         και 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α.
Όσον αφορά τη διάθεση των κερδών, αυτά δεν θα διανέμονται στα μέλη, αλλά θα παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ο ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Παράλληλα, θα μπορούν να δημιουργηθούν ενεργειακοί συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση πως τα μέλη τους είναι τουλάχιστον 15 (ή 10 προκειμένου για συνεταιρισμό με έδρα σε νησιωτικό δήμο), καθώς και εάν το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών διανέμεται στα μέλη.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ
Για όλες τις Ενεργειακές Κοινότητες  ισχύει ότι πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας, κάθε μέλος μπορεί να κατέχει και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%.

ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΨΗΦΟ
Ορίζεται η ισοτιμία των μελών της Ε.Κοιν. όσον αφορά στη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, καθώς προβλέπεται ότι κάθε μέλος έχει δικαίωμα μόνο μίας ψήφου σε αυτήν.
Με τον τρόπο αυτό δεν αναγνωρίζονται επιπλέον δικαιώματα στα μέλη που αποκτούν επιπλέον μερίδες, ώστε να μην διασπάται η αρχή της ίσης συμμετοχής των μελών.
Έτσι, παρά την κατανομή των μερίδων, τα δικαιώματα των μελών επί της διοίκησης και συμμετοχής στην Ε.Κοιν. παραμένουν ίσα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μεταξύ άλλων, παρέχονται:
·       Δυνατότητα Συμμετοχής  σε προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου, ΕΣΠΑ
·       Ειδικά  κίνητρα  σταθμών  ΑΠΕ  (προτεραιότητα,  μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από τέλη διατήρησης αδειών, κλπ)
·       Ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προμήθειας: 60.000€

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠαράδειγμα 1ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Φ/Β NET METERING
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΤΙΚΗ
Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και  εφαρμόζουν  εικονικό  ενεργειακό  συμψηφισμό  της  παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων/μέλη της ΕΚΟΙΝ θα λαμβάνουν μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.
Ενδεικτική Ισχύς: 50 kW
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 60.000 €
Κίνητρα: Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός με καταναλώσεις μελών της ΕΚΟΙΝ

Παράδειγμα 2ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΤΙΚΗ
Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της πολυκατοικίας.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 100.000 €
Ενδεικτική επιδότηση: 50%
Κίνητρα: Συμμετοχή ΕΚΟΙΝ σε προγράμματα

Παράδειγμα 3ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ – VIRTUAL NET METERING
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Πέντε  επιχειρήσεις  (ξενοδοχεία,  κλπ)  δημιουργούν  μία  Ενεργειακή  Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις καταναλώσεις των επιχειρήσεων, για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστους.
Ενδεικτική Ισχύς: 500 kW
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 500.000 €
Κίνητρα: Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός με καταναλώσεις μελών της ΕΚΟΙΝ.

Παράδειγμα 4ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΟΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΤΙΚΟΣ – ΜΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
Τρεις  ΟΤΑ,  δημιουργούν  μία  Ενεργειακή  Κοινότητα,  προκειμένου  να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια και να εφαρμόσουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα  ή  την ανεμογεννήτρια με  τις  καταναλώσεις  τους  και  καταναλώσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Κίνητρα: Ευνοϊκές προβλέψεις του νόμου για συμμετοχή ΟΤΑ, για δράσεις σε ευάλωτους καταναλωτές και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Παράδειγμα 5ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ / ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΟΡΕΙΑ – ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι κάτοικοι ή και επιχειρήσεις μιας περιοχής μαζί με το Δήμο ή την τοπική ΔΕΥΑ, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν μία μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας με σύστημα τηλεθέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση.
Για την υλοποίηση του έργου θα μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή τον Αναπτυξιακό νόμο.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5 εκ. €.
Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης)

Παράδειγμα 6ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΑΓΡΟΤΕΣ-ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΑΡΧΙΑ (ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
Αγρότες, δασοκόμοι ή και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και δασικό τομέα, δημιουργούν Ενεργειακή Κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας ή/και την εγκατάσταση και λειτουργία μιας  μονάδας  βιομάζας  παραγωγής  ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας.  Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να τροφοδοτεί τη μονάδα βιομάζας, να προμηθεύει με προϊόντα της όπως ξύλα, pellet στους κατοίκους κλπ.
Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης).
Ειδικά  κίνητρα  σταθμών  ΑΠΕ  (προτεραιότητα,  μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από τέλη διατήρησης αδειών, κλπ)

Παράδειγμα 7ο
ΜΕΛΗ ΕΚΟΙΝ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΟΙΝ: ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ή και ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ Α.Π.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Κάτοικοι και επιχειρήσεις, μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα με συμμετοχή και του Δήμου, προκειμένου να υλοποιήσουν μία μονάδα αφαλάτωσης με ΑΠΕ (πχ με ανεμογεννήτρια, φ/β), για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έλλειψης νερού.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2 εκ. €.
Κίνητρα: Γενικά κίνητρα ΕΚΟΙΝ (νομική μορφή, συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης).
Ειδικά  κίνητρα  σταθμών  ΑΠΕ  (προτεραιότητα,  μειωμένες εγγυητικές, απαλλαγή από τέλη διατήρησης αδειών, κλπ). 

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ)

Δύο υπουργικές αποφάσεις για τις ρυθμίσεις χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες, αναμένουν τώρα 1 εκατομμύριο έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά ενώ θα η ρύθμιση θα διαρκέσει μέχρι 31.12.2018.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΩΣ 85%
Η ρύθμιση που προβλέπει «κούρεμα» έως 85% για οφειλές προς τα ταμεία από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 3.000 ,θα δώσει «ανάσα» στους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Η ρύθμιση αφορά:
1.   Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
2.   Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το ΚΕΑΟ.
Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:
>>> Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
>>> Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Επίσης, ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:
Ø  Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ø  Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ø  Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ από 1/1/2018

N. 4389/2016
Άρθρο 53
Φόρος διαμονής1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €

και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιών 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 €
4 κλειδιών 1,00 €

2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Διαμονής».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Airbnb ή Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας


Airbnb, πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων και άλλες παρόμοιες τέτοιες έννοιες έχουν μπει δυναμικά στη ζωή των Ελλήνων, αλλά και όλων των πολιτών του κόσμου τα τελευταία χρόνια. Πολλές περιοχές έχουν δημιουργήσει μέσω της διαδικασίας αυτής ολόκληρες αγορές που η βάση τους είναι οι τουρίστες που ενοικιάζουν τα ακίνητα μέσω αυτής της διαδικασίας.

Σε πολλά κράτη που το φαινόμενο είχε ήδη διαδοθεί, όπως λόγου χάρη την Ολλανδία, το φορολογικό κομμάτι καλύπτονταν αυτόματα με την επιβολή του φόρου μαζί με την πληρωμή του τιμήματος ενοικίασης της οικίας από τον ενδιαφερόμενο. Στην τιμή δηλαδή επιβαλλόταν αυτόματα και ο φόρος όπως γίνεται και στα αεροπορικά εισιτήρια και αποδιδόταν από την αρμόδια εταιρεία στο κράτος που είναι το ακίνητο και εισπράττεται το εισόδημα.
Στη χώρα μας η πρώτη επίσημη και ξεκάθαρη αναφορά της διαδικασίας της οικονομίας διαμοιρασμού έγινε το 2016 στον Ν. 4446/2016, στο άρθρο 111. Μεταξύ άλλων ο νόμος αναφέρει ότι Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.    Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
2.    O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
3.    Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α'155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
Το μητρώο βέβαια το 2017 ποτέ δεν έγινε και οι ενδιαφερόμενοι αρκέστηκαν στο να στέλνουν τα μισθωτήρια μέσω της πλατφόρμας του taxis και μέχρι εκεί. Ο νόμος βέβαια όρισε ότι το εισόδημα φορολογείται σαφέστατα με την κλίμακα των εισοδημάτων από ενοίκια και ότι απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι τα ακίνητα να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, πρωινό ή διοργανώσεις εκδρομών κ.λπ., το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το σημαντικό κομμάτι του μητρώου θα ήταν να τηρηθεί, σε συνδυασμό με τους αρμόδιους Υπουργούς και τους Δήμους, το κομμάτι του περιορισμού εάν αυτό ήταν απαραίτητο, στα πλαίσια της προστασίας της κατοικίας. Στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να είναι πολύ δύσκολη η ανεύρεση αστικής κατοικίας γιατί είναι όλες εκμεταλλευόμενες από τη διαδικασία αυτή, κάτι που όπως φαίνεται αρχίζει σιγά-σιγά να συμβαίνει και σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας με τουριστική κίνηση. Στα πλαίσια αυτά θα μπορεί να υπάρξει περιορισμός ως προς τον αριθμό των κατοικιών οι οποίες δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις 2 ανά ΑΦΜ, αλλά και ως προς τον χρόνο που η μίσθωση του κάθε ακινήτου δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 90 ημέρες το έτος. Το διάστημα θα μπορεί να περιοριστεί στις 60 ημέρες σε νησιά που δεν ξεπερνούν τους 10.000 κατοίκους. Η υπέρβαση του ορίου αυτού των ημερών θα μπορεί να προβλεφθεί αν το συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή από τέτοιου είδους εισοδήματα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.
Η ΠΟΛ 1187/2017 ξεκαθάρισε αρκετά το τοπίο και βάσει αυτής ορίζεται η διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί από 1/1/2018.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, διαχειριστής του ακινήτου μπορεί να είναι:
·         Ο ιδιοκτήτης που έχει την πλήρη κυριότητα ή
·         Ο ιδιοκτήτης που έχει την επικαρπία ή
·         Ο υπεκμισθωτής του ακινήτου σε περίπτωση που του δίδεται αυτή η δυνατότητα από την συμφωνία μίσθωσης.
Ο διαχειριστής οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, ο οποίος είναι και μοναδικός για κάθε ακίνητο. Εάν το ακίνητο ενοικιάζεται χωριστά στην πλατφόρμα, για παράδειγμα ανά δωμάτιο, θα πρέπει να αποκτάται χωριστό μητρώο για κάθε χώρο. Με λίγα λόγια θα πρέπει το κάθε ενοικιαζόμενο ακίνητο να έχει την ειδική ταυτότητα, η οποία θα αναγράφεται στα στοιχεία της πλατφόρμας αναγκαστικά.
Η εγγραφή θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. με χρήση των κωδικών του taxis. Εάν διαχειριστής είναι ο ιδιοκτήτης, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΤΑΚ του ακινήτου. Εάν είναι υπεκμισθωτής, θα είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, η οποία φυσικά θα πρέπει να προβλέπει δυνατότητα υπεκμίσθωσης.
Στην περίπτωση που δικαιούχοι του εισοδήματος είναι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να αποκτούν ΑΦΜ σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΠΟΛ 1283/2013.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία και το ακίνητο εξακολουθεί να ενοικιάζεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ στους διαχειριστές του ακινήτου. Σε περίπτωση που επαναληφθεί εντός ενός έτους η ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.
Όσον αφορά την καταχώρηση δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα αναχώρησης του μισθωτή, χωρίς να δίνεται το χρονικό περιθώριο που δίδεται στα υπόλοιπα μισθωτήρια που είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.
Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης δήλωσης διαμονής, το πρόστιμο θα είναι το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Σε περίπτωση που κατατεθεί εκπρόθεσμα η δήλωση το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"

  • Παλιά κτίρια σε νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Η νέα δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 50.000.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση μπορεί να είναι έως 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

"ΤΡΕΧΕΙ" NEO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Ποιοι δικαιούνται επιδότηση για ίδρυση τουριστικής επιχείρησης & επέκτασης  υφισταμένων
  • Έως και 50% το ύψος της επιχορήγησης για όσους κάνουν χρήση του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ. 
  • Ποιες δραστηριότητες και ποιες δαπάνες κρίνονται επιλέξιμες. 
  • Πόσο επιδοτείται η κάθε κατηγορία.


Με 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) αναμένεται να προκηρυχθεί πολύ σύντομα το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
Ήδη το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει καταρτίσει τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής της δράσης και το μόνο που απομένει, είναι η προκήρυξή της. Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50%.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη δράση είναι οι εξής:

1. Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

2. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
-  Ξενοδοχεία, υπό την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητά τους είναι από 10 έως 50 κλίνες. Ωστόσο, στην περίπτωση που η δυναμικότητα του ξενοδοχειακού καταλύματος είναι μεγαλύτερη των 50 κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
-  Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
-  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

3. Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
-  Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των κατοικιών θα είναι τρεις.
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητά τους θα είναι οι 10 κλίνες.

4. Τουριστικά Γραφεία
-  Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
-  Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
-  Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
-  Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
-  Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. 

5. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Στην κατηγορία  ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
- Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι,  θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός-αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
- Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
- Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός, όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
-  Άλλες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους:
-  Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες. Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας του Επενδυτικού Σχεδίου απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
-  Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
-  Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.
-  Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
2.1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:
-  Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
-  Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
-  Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων" (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
-  Είναι επιλέξιμη  και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης 2 η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης  (π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter).
2.2 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, υπό τους ακόλουθους όρους :
-  Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εργασίες μετά ή άνευ υλικών, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας (1) ανωτέρω.
-  Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε εξοπλισμό, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας (2.1) ανωτέρω.
Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:
- να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
 - η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης.
 - η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
  - η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος.

3.  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του.

4. Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους:
-  Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές.
-  Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.
-  Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.
-  Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.
-  Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως αναφέρονται ακολούθως:
-  Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (πχ έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως). Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως  πχ τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών.
-  Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών όπως π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης.

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
-  Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
-  Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
-  Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.
-  Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς "Software as a Service", "cloud computing" ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.
-  Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

7. Μεταφορικά Μέσα

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
i.  Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
ii. Το μεταφορικό μέσο να είναι:
-  είτε επαγγελματικής χρήσης
-  είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
iii. Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων" (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
iv. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
-  Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
-  Το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
-  Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.