Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ από Σεπτέμβριο


Αριθμ. 2986 / 2016                           

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών τωντουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε δράσεις για την προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δύνανται ναυλοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 2
Α. Ενίσχυση της ίδρυσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1του Ν. 4276/2014, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τοΚεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:

1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων
Η ενίσχυση της ίδρυσης των ξενοδοχείων 5,4 και 3 αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β΄ 10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει.
Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20 κλίνες. Μέγιστη δυναμικότητα : 30 δωμάτια, 60 κλίνες.

2.    Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 14129/2015 (Β΄ 1476) «Καθορισμός τεχνικών  και  λειτουργικών  προδιαγραφών  των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως ισχύει.

Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κύριων τουριστικών   καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωναμε το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:

>>> Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - Τουριστικές επιπλωμένες  κατοικίες:
Η ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίεςπου προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 27715/2013 (Β΄ 3118) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει.
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2. Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών: 10.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.

>>> Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»:
Η ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση21185/2014 (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφώντων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: δωμάτια, 10κλίνες.

Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων
Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με ταοριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑ).

Άρθρο 3
Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορ- φές και κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και μόνον υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.

Άρθρο 4
Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων
Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 υπόκειται στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
α.  Η  μετατροπή  χαρακτηρισμένων  παραδοσιακών  ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα πριμοδοτείται κατά την αξιολόγηση της πρότασης, στις περιοχές εφαρμογής των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και με όσακαθορίζονται σε αυτά, χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό.
β. Σε παραδοσιακούς οικισμούς ενισχύεται μόνο η μετατροπή σε κατάλυμα παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών καθώς και ο εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων του- ριστικών καταλυμάτων.

Άρθρο 5
Ποιοτικός  Εκσυγχρονισμός κύριων
και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των αδειοδοτημένων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής  Υποδομής
Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Ατης παρούσας και περιγράφονται στο Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις εξειδικευμένωνυπουργικών αποφάσεων που αφορούν στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τους και τις διατάξεις της εθνικήςνομοθεσίας.

Κεφάλαιο Γ Άρθρο 7
Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων καταλυμάτων και λοι- πών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
1.  Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 2974/08.04.2009 (Β΄ 670) κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριώντων τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3427/09.06.2010 όμοια απόφαση (Β΄ 894).

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Ε.Ε.: MONO 5,9% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ (ΑΠΟ ΤΑ 2,7 ΔΙΣ ΜΟΝΟ ΤΑ 159 ΕΚ. ΕΥΡΩ)!!!

  • Το 5,9% των διαθέσιμων πόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αξιοποιηθεί λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σύμφωνα με την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου Corina Crețu, υπεύθυνης για την περιφερειακή πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία, έχουν απορροφηθεί μόλις 159 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,7 δισεκατομμύρια που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Ν. Ανδρουλάκη, η Επίτροπος, αναφέρει ότι «δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Όμως, και ενώ έχουν περάσει 4 από τα 7 χρόνια, μόνο «το 5,9% έχει δαπανηθεί» από αυτό το ποσό», ενώ οι απαραίτητες συμφωνίες υπογράφηκαν μόλις το Δεκέμβριο του 2016.
Επισημαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφορά κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Συγχρόνως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν την ανάπτυξη των εξαγωγών, την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και των ευκαιριών που δημιουργούνται από την πράσινη οικονομία και τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας καθώς και τις επενδύσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της επιτρόπου Corina Crețu, αρμόδιας για την περιφερειακή πολιτική προς τον Νίκο Ανδρουλάκη:
1. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρέχουν στήριξη κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά όχι μόνο σ’ αυτές, μέσω του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» και των 13 περιφερειακών ΕΠ. Η στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που σημαίνει ότι τα έργα επιλέγονται από τις εθνικές ή περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού και την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ελληνικές αρχές, δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των ΜΜΕ, από τις οποίες το 5,9% έχει δαπανηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν υπό τη μορφή ταμείων δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας: ένα για επενδύσεις συμμετοχών στα κεφάλαια που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)[1]· το άλλο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, το οποίο διαχειρίζεται ένας εθνικός οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων. Οι συμφωνίες χρηματοδότησης υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2016. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που ενισχύονται από την ΕΕ και παρέχουν ένα φάσμα ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων (δάνεια και επενδύσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο), π.χ. από το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ.
3. Οι επενδύσεις για τη βοήθεια προς τις ΜΜΕ καλύπτουν:
– την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις μέσω επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων για δάνεια, επιχειρηματικού κεφαλαίου, συμμετοχών στο κεφάλαιο·
– στοχευόμενη επιχειρηματική υποστήριξη·
– βελτιωμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές·
– αξιοποίηση νέων πηγών μεγέθυνσης όπως η πράσινη οικονομία, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·
– επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και καλύτερη σύνδεση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων για την προώθηση της καινοτομίας. Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται με βάση τους εθνικούς κανόνες.
Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς την επίτροπο Corina Crețu για τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Συγχρόνως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη, ερωτάται η Επιτροπή:
– Ποια είναι τα προγράμματα που έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση προς συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;
– Πόσα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πόσα είναι διαθέσιμα για την περίοδο προγραμματισμού 2014 – 2020;
– Τι είδους δράσεις μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες να στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α.Α. 2014-2020: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α.Α. 2014-2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»


Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).

ΔΕΙΤΕ "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Β΄ΚΥΚΛΟΣ): Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων

Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο. Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Προϋπολογισµός Δράσης
Η δράση του Β' κύκλου χρηµατοδοτείται µε συνολικό ποσό 80 εκατ.€ (Δηµόσια Δαπάνη) και κατανέµεται ανά οµάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων:
Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)
και Β) Υφιστάµενες Επιχειρήσεις (40%)

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισµένες από το Υπ.
Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες και απόφοιτοι µουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά την 1.1.1995).

Μπορούν να συµµετέχουν:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.
Επιδοτούνται µε: 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο µε ατοµική επιχείρηση, έως 40.000€ συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. 
Χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής
Ι. Εισοδηµατικά κριτήρια
Για τους ενδιαφερόµενους που θα υποβάλλουν αίτηση µε την ιδιότητα του ανέργου ή µισθωτού ισχύουν τα εξής:
>>> Για την κατηγορία Α, ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να µην υπερβαίνει ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδηµα.
>>> Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να µην υπερβαίνει τις 40.000€

II. Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει ενταχθεί σε
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου  σε
επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραµµάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.

IV. Να µην έχουν και την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και να µην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (ως ατοµικοί επιχειρηµατίες) από την 1.1.2017 και µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης  χρηµατοδότησης.

3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. 
Η ηλεκτρονική υποβολή µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη  13.12.2017

Σηµεία ιδιαίτερης προσοχής:

Ι. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά
ΙΙ. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 µήνες από την ηµεροµηνία ένταξής τους.

ΙII. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µια


µόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαµβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής.

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

  • Ποιες επιλογές έχουν σήμερα οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες μετά την αλλαγή της νομοθεσίας


Η ψήφιση του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017) διαμόρφωσε νέα δεδομένα για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.


Καταρχήν, δεν νομοθετήθηκε το δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλλει πρόταση εξαγοράς του δανείου του προς το πιστωτικό ίδρυμα προτού αυτό καταλήξει στα funds. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες «κόκκινα δάνεια» θα μεταβιβαστούν άμεσα σε εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Συνεπώς, τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες είναι:

>>> Ο Νόμος Κατσέλη με το νέο πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 και ισχύει μέχρι το τέλος του 2018. Με τον νόμο αυτό οι δανειολήπτες μπορούν να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους εντάσσοντας οποιοδήποτε δάνειο.

>>> Επίσης ισχύει ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλώνεπιχειρήσεων» ο οποίος ψηφίστηκε με τον Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/03.05.2017) που επιδιώκει πλέον τον συντονισμό όλων των πιστωτών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η εφαρμογή του νόμου ξεκινά σε 3 μήνες ενώ δικαίωμα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση που μέχρι τα τέλη του 2016 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 ευρώ με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016. Eφόσον το 60% των πιστωτών συμφωνήσει σε μια λύση, όλοι οι εμπλεκόμενοι υπογράφουν και η διαδικασία τελειώνει και είναι δεσμευτική για όλους.

Ειδικά για το Δημόσιο για πρώτη φορά αναφέρεται ότι οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 120, ενώ μας λέει ο Νόμος ότι μπορεί να κουρευτεί και το αρχικό κεφάλαιο του δανείου και η βασική οφειλή.


Τέλος με τον Ν.4224/2013 ισχύει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που αφορά μόνο σε οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση, και όχι οφειλές που έχουν καταγγελθεί και οι οποίες δεν υπάγονται. Έχει εφαρμογή για οφειλές τόσο ιδιωτών, όσο και επιχειρήσεων. Ο δανειολήπτης συμπληρώνει «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης» όπου προτείνει ένα σχέδιο αποπληρωμής του οφειλών του προς το πιστωτικό ίδρυμα, με αυτόν τον τρόπο ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται συνεργάσιμος.

Eπιπροσθέτως, οι δανειολήπτες που έχουν στη κατοχή τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η
πρώτη λύση αφορά στην εθελοντική παράδοση του ακινήτου και απαιτεί τη συναίνεση του δανειολήπτη. Στην περίπτωση που το δάνειο δεν εξυπηρετείται για πάνω από δύο χρόνια και το εισόδημα του δανειολήπτη δεν ανταποκρίνεται στη διατήρηση του δανείου, τότε οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης θα του προτείνουν να παραδώσει εθελοντικά στην τράπεζα το ακίνητο, προκειμένου να απαλλαγεί από το δάνειο. Στην περίπτωση που αρνηθεί, θα προχωρούν σε πλειστηριασμό.

Η
δεύτερη λύση ονομάζεται «short-sale» και ο δανειολήπτης δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα να προχωρήσει σε πώληση του σπιτιού. Για όσο χρονικό διάστημα θα πληρώνει μία μικρή δόση/ενοίκιο και εφόσον βρεθεί αγοραστής, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από το δάνειο, ενώ διατηρεί πάντα το δικαίωμα να το αγοράσει ο ίδιος και το υπόλοιπο του δανείου (εφόσον η τιμή είναι μικρότερη) να διαγραφεί.

Η
τρίτη λύση να γίνεται διαχωρισμός του δανείου (split) σε δύο ισόποσα μέρη. Το 50% θα αποπληρώνεται, με δυνατότητα επιμήκυνσης και μείωσης της δόσης, και το υπόλοιπο 50% θα «παγώνει» ακόμη και για 20 χρόνια! Το «παγωμένο» κομμάτι δεν θα τοκίζεται και θα μπορεί να «κουρευτεί» εφόσον η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη δεν βελτιωθεί.

Όσον αφορά στους δανειολήπτες σε Ελβετικό φράγκο υπάρχει δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου και μείωση της δόσης για 1 έως 3 χρόνια, ενώ δεν θα γίνεται καμία παρέμβαση («κούρεμα») στο κεφάλαιο του δανείου.

Τέλος, με το πολυνομοσχέδιο οριστικοποιήθηκε η έναρξη τον Αύγουστο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων και εξειδικεύτηκε η διαδικασία διενέργειας του λ.χ. τι θα ισχύσει σε περίπτωση πολλαπλών ηλεκτρονικών κατασχέσεων.

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "στήριξις"
Τα βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών είναι τα εξής:
1.    Επιλογή αξιόπιστου εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων), από τον οφειλέτη για την υποστήριξή του στην όλη διαδικασία.
2.    Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
3.    Δημιουργία Business Plan 3-ετίας με αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών.
4.    Δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης ή/και ρύθμισης οφειλών.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
6.    Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα υπό 3,4 και 5 παραπάνω
7.    Έλεγχος βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ.
8.    Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή / Διαμεσολαβητή.
9.    Ενημέρωση των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη.
10.  Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (>50% του συνόλου των οφειλών).
11.  Αποστολή της πρότασης του οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων.
12.  Πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων) στις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος <2,5 εκ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη επιλέξει οι ίδιες κάποιον, γεγονός που ισχυρά συνίσταται, καθώς μπορεί να ορίσει κάποιον η Τράπεζα! Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
13.  Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής.
14.  Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.
15.  Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι επιθυμητό.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, όμως, ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΞΙ (6):

Υπηρεσίες του Γραφείου μας 
(Υπεύθυνος ΠΑΝ.Ν. Ξεροβάσιλας)

1.    Έλεγχος επιλεξιμότητας και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης .
2.    Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας> της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
3.    Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
4.    Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή/Διαμεσολαβητή.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
6.    Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
7.    Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή/ Διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.
8.    Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της οφειλής.
9.    Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με την αναδιάρθρωση χρέους.