ΕΣΠΑ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ) 2014-2020

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ >>>

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ >>>

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 55% ΣΤΟΥΣ "ΜΙΚΡΟΥΣ" ΣΤΙΣ ΦΤΩΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ: "ΠΡΙΜ ΥΦΕΣΗΣ" ΣΕ 11 ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Αυξημένες από 45% σε 55% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου αναμένονται οι ενισχύσεις από τον νέο Αναπτυξιακό, μετά την αναμενόμενη αναθεώρηση του ΧΠΕ (Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων), λόγω της τραγικής υποχώρησης του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών - υπηρεσιών, που παράγονται σε μια περιφέρεια σε ένα συγκεκριμένο έτος), την περίοδο 2012-2014. Ο ισχύων ΧΠΕ, που ισχύει από το 2014 βασίζεται σε στοιχεία της περιόδου 2008-2010.


Αυτό προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), που το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα εγκριθεί από την Ε.Ε.. Η σχετική απόφαση της Κομισιόν, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ο νέος χάρτης θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΧΠΕ προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς σε τέσσερις από τις έντεκα περιφέρειες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2012 - 2014, υποχώρησε κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ -28, ενώ σε άλλες επτά περιφέρειες υποχώρησε σε επίπεδα κάτω του 60%. Ο υφιστάμενος ΧΠΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014 και βασίστηκε στα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2008 - 2010.
Αναλυτικά λοιπόν τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων αναμένεται να διαμορφωθούν ανά περιφέρεια ως εξής:
- Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου από 25% που είναι σήμερα σε 35% (για τις μεγάλες επιχειρήσεις), από 35% σε 45% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 45% σε 55% για τις μικρές.
- Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης από 15% που είναι σήμερα σε 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 25% στο 35% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 35% σε 45% για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
- Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από 10% που είναι σήμερα σε 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% σε 35% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 30% σε 45% για τις μικρές επιχειρήσεις.
- Στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου το όριο των περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται σήμερα σε 10% και η Ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι θα γίνει 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% σε 30% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 30% σε 40% για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, τα προαναφερθέντα ποσοστά στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ.
Σε περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατικές ενισχύσεις ως εξής:
- Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης ενίσχυσης, όχι όμως το ποσοστό που ισχύει για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, εάν σε μια περιφέρεια το μέγιστο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης βάσει του ΧΠΕ είναι 35% (αυτό που ισχύει δηλαδή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), θα δοθεί το 15% που είναι το κανονικό όριο.
- Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
Στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έτσι ώστε να προκηρυχθούν τα τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου:
- γενική επιχειρηματικότητα,

1.
Γενική Επιχειρηματικότητα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός
κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από
ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων
μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός
της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.
Α.3 Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας
B. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Β.1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Β.3. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ
Β.4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.
Β.5. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Β.6. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ
ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

-  Φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
-  Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Παράρτημα Ι) ενισχύονται επιπλέον με το κίνητρο της επιχορήγησης μέχρι το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
- ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού,
2.
Γενικές Ενισχύσεις

Ενισχύσεις Μηχανολογικός Εξοπλισμός

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
1.       Αγορά & εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων
2.       Αγορά & εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών που προέρχονται από μονάδα η οποία σωρευτικά:
Έχει  παύσει τη λειτουργία της
Ο αγοραστής δεν έχει σχέση με τον πωλητή Η αγορά πραγματοποιείται από ΜΕΕ Στοιχεία ενεργητικού που επιδοτήθηκαν στο παρελθόν, δεν ενισχύονται
3.        Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μισθωμάτων
4.        Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Φορολογική Απαλλαγή

- νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
3.
Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την σύστασή τους)
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)

Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού

Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.

Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β.1 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Β.3. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ
Β.4. Δαπάνες συμπαραγωγής θερμότητας Β.5. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.
-  Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

-  Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Παράρτημα Ι) ενισχύονται επιπλέον με το κίνητρο της επιχορήγησης μέχρι το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.
- επενδύσεις μείζονος μεγέθους.
Για τη γενική επιχειρηματικότητα και τις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται συγκεκριμένοι κύκλοι προκηρύξεων, με τον δεύτερο κύκλο να προγραμματίζεται για τα μέσα του 2017, ενώ η υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα άλλα δύο καθεστώτα προβλέπεται να είναι "ανοικτή" συνεχώς.


4.
Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
(Επενδύσεις που το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργούν 2 θέσεις εργασίας ανά 1 εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.
  Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων  
  θέσεων εργασίας
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Β.1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Δαπάνες καινοτομίας σε ΜΜΕ
Β.3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
Β.4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Β.5. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

- Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ή εναλλακτικά ο φορέας της επένδυσης δύναται να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10 εκατομμύριων ευρώ.
-Χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΣΠΑ 2016: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2016

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ;
ΕΣΠΑ: Από 12 ευρώ (μεικτά) το κομμάτι η αξιολόγηση!

Πρώτα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δύο "μικρών" προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ("Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" - έως 60.000 € και "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - έως 25.000 €), που προκηρύχθηκαν στις αρχές του έτους και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο-Ιούνιο, και θα ακολουθήσουν εκείνα των δύο "μεγαλύτερων" ("Εκσυγχρονισμός ΜΜΕ" - έως 200.000 € και "Αναβάθμιση Τουριστικών Επιχειρήσεων" - έως 150.000 €). 

ΠΡΩΤΑ ΤΑ "ΜΙΚΡΑ"

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, αναμένεται να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". 

Μέσα στον Σεπτέμβριο, αναμένεται να ξεκινήσει και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα".

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων διενεργούνται συγκριτικά από δύο αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται με το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών και σε περίπτωση διαφωνίας αυτό προωθείται για εξ ολοκλήρου αξιολόγηση σε τρίτο. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Ακολουθεί απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων όπως προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο τόπος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών προκύπτουν οι τελικοί πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων.
Παράλληλα, για τα δύο παραπάνω "μικρά" προγράμματα, αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η προκήρυξη του Β' κύκλου.

ΑΠΟ 12 ΕΥΡΩ (ΜΕΙΚΤΑ) Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...

Ποιές, όμως, είναι οι αμοιβές των αξιολογητών; Για τα "μικρά" προγράμματα, 12 ευρώ και μάλιστα μεικτά ανά αξιολόγηση! Και δεν πρέπει οι αμοιβές (αποζημιώσεις) του κάθε αξιολογητή να υπερβούν 2.400 ευρώ (μεικτά) σε ετήσια βάση!
Πιο συγκεκριμένα (πάντα για τα "μικρά" προγράμματα):
·         Η αμοιβή για την αξιολόγηση κάθε πρότασης προβλέπεται κατ΄ αρχήν στα 12 ευρώ μεικτά.
·         Το συνολικό ανώτατο μηνιαίο όριο αμοιβής αξιολόγησης είναι 1.200 € (μεικτά) και το συνολικό ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης είναι 2.400 € (μεικτά) για όλους τους αξιολογητές.
·         Αξιολογητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε αξιολογήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά το τρέχον έτος δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί το προαναφερόμενο μηνιαίο / ετήσιο όριο αμοιβής.

Ανάλογες είναι και οι αμοιβές για τα "μεγάλα προγράμματα"... Ακόμα και στον παλιό αναπτυξιακό (εννοείται με μεγάλους συγκριτικά με το ΕΣΠΑ προϋπολογισμούς) οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των αξιολογητών δεν ξεπερνούσαν τα 120 ευρώ για προϋπολογισμούς επενδυτικών σχεδίων μέχρι 3 εκ. ευρώ, τα 160 ευρώ για προϋπολογισμούς 3-6 εκ. ευρώ και τα 240 ευρώ για προϋπολογισμούς μεγαλύτερους από 10 εκ. ευρώ. Και τίθενται ερωτήματα που μπορεί ο καθένας να απαντήσει, όπως νομίζει: Αξιολογούνται και βαθμολογούνται, σε κάθε περίπτωση, σωστά και ασφαλώς τα επενδυτικά σχέδια; Τρέχουν να γίνουν αξιολογητές -με αυτές τις προϋποθέσεις- έμπειρα στελέχη, τουλάχιστον το ίδιο έμπειρα με "κρινόμενους"/επενδυτές ή συμβούλους επενδύσεων;

ΚΑΛΗ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΟ συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον πρώτο κύκλο αυτών των τεσσάρων προγραμμάτων, υπολογίζεται από 8.500 έως 9.500 επενδυτικά σχέδια.
Η καλύτερη αναλογία, σύμφωνα με υπηρεσιακές εκτιμήσεις, είναι στη δράση για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπου σε κάποιες Περιφέρειες θα μπορέσουν να ενισχυθούν, εφόσον βεβαίως πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης, και όλες οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν.


Πάντως, ακριβής επίσημος χρονικός προσδιορισμός έκδοσης κατ' αρχήν αποτελεσμάτων για τα δύο "μεγάλα" προγράμματα ΕΣΠΑ 2016 ("Εκσυγχρονισμός ΜΜΕ" και "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων") δεν υπάρχει ακόμα. Και δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν τον Οκτώβριο, στην καλύτερη περίπτωση.

Ταμεία επαγγελματιών: Χρέη "σε παρένθεση" και ενημερότητα

ΙΚΑ: "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταμεία επαγγελματιών: Χρέη "σε παρένθεση" και ενημερότητα

Το «πάγωμα» των οφειλών με ισόποση περικοπή της σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που χρωστούν εισφορές πάνω από 20.000 ευρώ και το «κούρεμα» των προσαυξήσεων, οι οποίες «φουσκώνουν» τα χρέη εργοδοτών στο ΙΚΑ δυσχεραίνοντας ακόμη και την τήρηση των ρυθμίσεων, διαπραγματεύονται Θεσμοί και ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Συγκεκριμένα, κυβερνητικός στόχος είναι η ενεργοποίηση ειδικής ρύθμισης από την 1/1/2017, με τη σύμφωνη γνώμη και των θεσμών.
Για να μην χαθούν τα παλαιότερα χρέη, η ελληνική πλευρά προτίθεται να προτείνει κεφαλαιοποίησή τους, δηλαδή «πάγωμα», με αντάλλαγμα την καταβολή τρεχουσών εισφορών. Ο χρόνος διατήρησης του «παγώματος» παραμένει αντικείμενο συζητήσεων, με επικρατέστερο σενάριο, να παραμείνουν έως το τέλος του 2018, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ειδικά, εάν πρόκειται γι’ ασφαλισμένους – ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και οφείλουν ποσά μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, προτείνεται μια ιδιότυπη μορφή εξαγοράς. Ουσιαστικά, θα αφαιρείται ασφαλιστικός χρόνος, αντίστοιχος με το χρέος του οφειλέτη, πάνω από το συγκεκριμένο όριο. Έτσι, το χρέος θα μειώνεται και ο οφειλέτης θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έστω και με «τίμημα» μια μικρότερη σύνταξη…

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Η δεύτερη ρύθμιση, για τους εργοδότες που απασχολούν και ασφαλίζουν προσωπικό, θα προβλέπει το «κούρεμα»των προστίμων και των προσαυξήσεων ώστε να δοθεί η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σε δόσεις, με βάση επιχειρησιακό σχέδιο βιωσιμότητας και εξασφαλίσεις τόσο για τα χρέη στα Ταμεία, όσο και στην εφορία.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν, στελέχη του υπουργείου σχεδιάζουν πάντως, να ελαφρύνουν περισσότερο όσους χρωστούν μικρότερα ποσά και λιγότερο τους μεγαλο-οφειλέτες. Και να δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα σε όλους όσοι θα είναι, στο εξής, συνεπείς στις πληρωμές τους «κρατώντας σε παρένθεση τις παλαιές οφειλές»...

Αρχές Οκτώβρη ξεκινάει "ο μισός" αναπτυξιακός νόμος

  • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Στα τέλη του Σεπτέμβρη ή την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν αίτηση στα τέσσερα μεγάλα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου, όπως εκτιμά ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης.
Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου σημείωσε:
«Ο αναπτυξιακός νόμος που ψηφίσαμε, είχαμε πει ότι θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβρη. Τα τέσσερα πρώτα προγράμματα, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά, αναμένεται να βγουν στη διαβούλευση στις 20 Σεπτεμβρίου. Αναφέρομαι στα προγράμματα της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” και αρκετά άλλα. Υπενθυμίζω ότι είναι οκτώ. Από τα οκτώ προγράμματα, τα τέσσερα θα βγουν τώρα στη διαβούλευση και θα ενεργοποιηθούν προφανώς αμέσως μετά.
Δεύτερον, όλες οι κανονιστικές αποφάσεις που χρειαζόντουσαν μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί. Για παράδειγμα, κανονιστική απόφαση για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για τον ορισμό διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων κ.ο.κ. Ορισμένες συμπληρωματικές θα βγουν μαζί με τα προγράμματα στα οποία και θα αναφέρονται. Άρα, στα τέλη του Σεπτέμβρη ή την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν αίτηση στα τέσσερα μεγάλα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου».
Για τις επενδύσεις των παλιών αναπτυξιακών, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις προβλέψεις το νόμου για τις επενδύσεις των παλιότερων αναπτυξιακών, σημειώνοντας ότι «μιλάμε για δύο χιλιάδες επενδύσεις που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης. Αρκετές απ’ αυτές έχουν ολοκληρωθεί και δεν είχαν πληρωθεί. Υπενθυμίζω ότι στόχος και δέσμευσή μας ήταν εντός του επόμενου χρόνου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες εκκαθάρισης των παλιών αναπτυξιακών νόμων, με πρόσληψη 200 εξωτερικών συνεργατών, μηχανικών, οικονομολόγων και άλλων ειδικοτήτων που θα κάνουν τους ελέγχους και μεταστροφή όλης της υπηρεσίας στο Υπουργείο στην επιτάχυνση των αξιολογήσεων. Υπολογίζουμε να φτάσουμε σε έναν επιθυμητό ρυθμό, να κλείνουμε εκατό επενδύσεις το μήνα κατ’ ελάχιστον».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μπορεί ο υπουργός να αναφέρθηκε σε ενεργοποίηση των 4 από τα 8 υποπρογράμματα του νέου αναπτυξιακού νόμου, αλλά σαφώς ονόμασε μόνο το υποπρόγραμμα "Γενική Επιχειρηματικότητα", ενώ άφησε αδιευκρίνιστα τα άλλα 3 πίσω από την γενική έκφραση "και αρκετά άλλα"...
Να υπογραμμιστεί ακόμα ότι αυτά που ονομάζονται προγράμματα ή/και υποπρογράμματα του νέου Αναπτυξιακού, χάριν απλούστευσης, είναι τα επονομαζόμενα στο κείμενο του νόμου "Καθεστώτα Ενίσχυσης". Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.
Όπως έχουμε πάλι τονίσει, σε παλαιότερη ανάλυση μας, από αυτή τη σελίδα, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δεν προβλέπει επιδότηση / μετρητά για όλα τα καθεστώτα / υποπρογράμματα του (ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ με Προγράμματα και Ενισχύσεις).


Τέλος, σημειώνεται ότι η επιδότηση (όταν προβλέπεται ανάλογα με το υποπρόγραμμα / καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου), για τη Μεσσηνία ξεκινάει από 45%.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΕΣΠΑ 2016 (4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ): ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 322 ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΖΗΤΟΜΕΝΑ 1.360,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ!


  • Στις 46.987 αιτήσεις για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
  • Οι νέες προκηρύξεις που έρχονται 


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», την τελευταία από τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις από τον αρμόδιο Υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση: 
«Όλες οι δράσεις συνάντησαν μεγάλο ενδιαφέρον, που αποτυπώθηκε σε πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων, με συνέπεια μάλιστα να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό για τον α’ κύκλο στα 322 εκατ. ευρώ από τα 270 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. 
Στις προσκλήσεις αυτές επιφέραμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, που αφορούν τόσο τα κριτήρια της αξιολόγησης όσο και τη διευκόλυνση των (νέων προπάντων) δικαιούχων σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ρευστότητας (ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός). 
Ο στόχος είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας πρωτίστως το νέο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
Τα πρώτα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δείχνουν ότι οι αλλαγές είχαν αντίκρισμα, ότι οι προτάσεις ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαμε εξαρχής θέσει. 
Αναμένουμε πλέον με ενδιαφέρον τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, ενόψει μάλιστα του β’ κύκλου των προσκλήσεων, για τον οποίο θα αξιοποιηθεί η εμπειρία που θα έχει συγκεντρωθεί. 
Θα εξεταστούν ενδεχόμενες αλλαγές και εξειδικεύσεις, καθώς και η δυνατότητα αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο ενδιαφέρον. 
Ο β’ κύκλος πρόκειται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο». 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες δηλώσεις:
• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση):
>>> Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων προπάντων επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. 
Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Ο στόχος αυτός αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας οφείλει να στηριχτεί στο νέο, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. 
Με βάση την τεράστια συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της  δράσης στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει. 

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρηματοδότηση): 
>>> Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: προπάντων τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας. 

• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση).
Ο τουρισμός αποτελεί κι εκείνος έναν τομέα προτεραιότητας, στον οποίο η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τις προοπτικές του οποίου είναι κρίσιμη η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 
>>> Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, προπάντων από  τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο. 

• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% χρηματοδότηση):
>>> Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). 
Οι ενδιαφερόμενοι είναι δηλαδή διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους. 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι τέσσερις δράσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου. Στην ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν νέες δράσεις: 
> Ήδη, έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. 
> Έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, 
> Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ενώ σύντομα θα δημοσιευθεί δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. 
> Προκήρυξη προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, 
> καθώς και προγράμματος προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων. 
> Τέλος, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.